Nowy projekt Miejskiego Domu Kultury w Kaletach

42-660 Kalety
ul. Lubliniecka 2

(0-34) 352-73-04
mdkkalety@wp.pl

loga nck dkplusMiejski Dom Kultury w Kaletach został beneficjentem grantu udzielonego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu dotacyjnego „Dom Kultury +. Inicjatywy lokalne” . Grant został nam przyznany na realizację projektu społeczno-kulturalnego pn. „Aktywni w kulturze”. Jest to duży sukces Miejskiego Centrum Kultury w Kaletach. Opracowany przez nas projekt oraz wniosek aplikacyjny o udzielenie dofinansowania, został niezwykle wysoko oceniony przez Komisję Konkursową, złożoną z ekspertów Narodowego Centrum Kultury. Spośród ponad 100 złożonych wniosków z całej Polski, nasza oferta okazała się najlepsza i zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej (http://www.nck.pl/media/attachments/318297/beneficjenci.pdf).


Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.
Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne, projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.
Projekt „Aktywni w kulturze”, zgodnie z zasadami programu „Dom Kultury +. Inicjatywy lokalne” realizowany będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie głównym działaniem projektowym będzie przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturotwórczego i potrzeb kulturalnych w trzech wytypowanych grupach społeczności lokalnej gminy Kalety:
młodzież w wieku 12-20 lat;
Seniorzy 60+;
osoby wykluczone z uczestnictwa w kulturze z przyczyn ekonomicznych.
Celem tego działania jest nawiązanie współpracy z wyżej wymienionymi grupami, a także identyfikacja ich preferencji, potrzeb, oczekiwań i problemów, co pozwoli nam podjąć właściwe działania aktywizujące ww. grupy społeczne w naszym mieście. Jest to dla nas niezwykle ważne. Misję MDK w Kaletach zamierzamy realizować wzorując się na idei tzw. Domów Społecznych. Chcemy realizować własne projekty dopasowane do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności i społeczność tą aktywizujące, a jednocześnie chcemy stanowić doskonałe zaplecze i wsparcie dla inicjatyw oddolnych, wynikających z potencjału społeczności lokalnej. Aby móc to robić dobrze, musimy przeprowadzić stosowną diagnozę społeczną.
Inne działania w ramach pierwszego etapy realizacji projektu to:
opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw (projektów) opracowanych przez członków społeczności lokalnej (grupy nieformalne);
przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli wytypowanych grup społecznych, mających na celu udzielenie pomocy społeczności lokalnej w pracach nad przygotowaniem projektów;  
dokonanie komisyjnego wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw (projektów) opracowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej.
Pierwszy etap projektu „Aktywni w kulturze” realizowany będzie w okresie od 20 lutego do 30 czerwca 2017r., a na jego realizację przyznana nam została maksymalna kwota dofinansowania w wysokości 8000 zł.
Drugi etap projektu „Aktywni w kulturze” realizowany będzie w okresie od 31 lipca do 20 listopada 2017r. Na realizację działań w trakcie drugiego etapu otrzymamy dofinansowanie w kwocie 22 000 zł. W trakcie tego etapu zostaną zrealizowane komisyjnie wybrane projekty opracowane przez przedstawicieli społeczności lokalnej Kalet oraz prowadzone będą typowe działania projektowe (działania promocyjne, ewaluacja, dokumentacja foto i wideo działań projektowych, itp.).
Projekt „Aktywni w kulturze” jest wynikiem współpracy nawiązanej przez Miejski Dom Kultury w Kaletach z Fundacją Społeczno-Kulturalną „Gloria Cultura”.  Prezesem Zarządu Fundacji jest p. Roman Kuśnierz. Panu Romanowi Kuśnierzowi powierzyłem też funkcję koordynatora projektu.
Roman Kuśnierz jest absolwentem Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: organizacja produkcji telewizyjno-filmowej) i od 35 lat czynnie działa na rzecz rozwoju kultury. Jest doświadczonym menedżerem kultury, specjalistą w zakresie zarządzania instytucjami kultury i dużymi projektami kulturalnymi. W skali województwa oceniany jest jako jeden z najskuteczniejszych fundraiserów, od wielu lat pozyskujący fundusze z programów UE oraz wielu innych źródeł krajowych i zagranicznych na działania kulturalne. Jest autorem projektów, na realizację których pozyskał wiele grantów ze źródeł krajowych  i zagranicznych, w tym jako pierwszy w Polsce otrzymał grant z europejskiego Programu Kulturalnego „Kultura 2000”. Jest również inicjatorem i organizatorem pierwszego w Polsce Wydziału Teatru Tańca, który został utworzony w Bytomiu, jako zamiejscowy wydział krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Powstanie Wydziału poprzedził 2 letni projekt, finansowany z europejskiego programu Leonardo da Vinci, którego autorem i realizatorem był Roman Kuśnierz, a sam projekt został najwyżej oceniony przez ekspertów  Komisji Europejskiej, wśród wszystkich projektów zrealizowanych w 3 letniej historii programu.
Przez 15 lat był Dyrektorem Zarządzającym i Finansowym Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej. W tym czasie Festiwal stał się niekwestionowaną marką w skali światowej i uważany był za jedną z największych, najbardziej prestiżowych i najlepiej zorganizowanych imprez poświęconych sztuce tanecznej w Europie. Ponadto był pomysłodawcą i realizatorem wielu dużych projektów międzynarodowych - Festiwal Tańca Współczesnego w Krakowie we współpracy z EUNIC, Festiwal Tańca Północnej Nadrenii Westfalii, Festiwal Tańca Regionu Walonii.
Zorganizował kilkanaście tournée zagranicznych polskich zespołów tańca współczesnego, obejmujących swym zasięgiem wszystkie kraje europejskie oraz USA, Kanadę, Indie, Chiny, Hongkong, Makao, Koreę Płd., Japonię, Singapur, Wietnam, Egipt i Izrael. Był członkami międzynarodowej sieci prezenterów sztuki tanecznej AEROWAWES. Zorganizowaliśmy kilka projektów międzynarodowych, w które zaangażowane były polskie placówki dyplomatyczne za granicą (Ambasady RP w Pekinie, Seulu, Deli, Tokio i Wilnie oraz Konsulat Generalny RP w Hongkongu), a także Instytuty Polskie (Dusseldorf, Nowy Jork, Bruksela).
Był jednym z liderów europejskiego projektu kulturalnego APAP – Advancing Performing Arts Project, realizowanego od 9 lat ze środków UE przez organizacje z Austrii, Niemiec, Włoch, Belgii, Francji, Hiszpanii, Norwegii i Polski .
Jego wieloletnia działalność menedżerska w sferze kultury, spotkała się z wieloma wyrazami uznania, czego efektem są przyznane mu nagrody i wyróżnienia. Obecnie prowadzi własną firmę menedżerską oraz jest fundatorem i prezesem zarządu Fundacji Społeczno-Kulturalnej „Gloria Cultura”, w ramach której realizuje swoją pasję i zainteresowania.
Ponadto w trakcie realizacji projektu wspierani będziemy przez animatora przydzielonego nam przez Narodowe Centrum Kultury.


Marian Lisiecki

"Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017."